Dr. Ferenczy Károly

Med. Univ. egyetemi magántanár, fogorvos, radiológus

Melléklet - Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki a következőknek :

Dr.Bartha Miklós fogorvos, szájsebész főorvos, fiatalkori családi barát egykori klinikai kollégája édesapámnak aki szóban és írásban is kiegészítette az eseményeket.

Dr.Forrai Judit CSc, fog és szájbetegségek, a társadalomorvostan szakor-vosa, muzeológus, orvostörténész a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Orvostörténeti csoportjának vezetője, aki biztatott és erősített abban az elhatározásomban, hogy leírjam édesapámról mindazt, ami kutatásom folyamán bizonyítást nyert. Tisztelettel és szeretettel emlékezik egykori oktatójára. Édesapám szellemi hagyatékának lesz őrzője és gondozója. Munkámban tanácsaival támogatott, a szöveg alakításában tevékenyen részt vett.

Dr.Kiss Ádám D.Sc, egyetemi tanár, atomfizikus, ELTE Környezettudományi Centrum vezető; Oktatási Minisztérium, felsőoktatási helyettes államtitkár(1998-2002), akinek baráti javaslata indított édesapám tudományos munkásságának összeállítására.

Dr.Molnár László könyvtáros, levéltárvezető, Semmelweis Egyetem Levéltár. Készségesen rendelkezésemre bocsátotta édesapám csekély személyi anyagát, tanácsaival segített.

Prof. Dr. Nyárasdy Ida PhD.med.habil., egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinikájának igazgatója. Szeretettel emlékezik egykori tanárára, munkám kezdetekor örömmel és pozitívan állt elképzelésemhez. Támogatásáról biztosított.

Dr.Ottó Gábor fogorvos, fogröntgenológus főorvos egykori munkatárs, majd utód a SOTE Konzerváló Fogászati Klinika Röntgen osztályon, az1981-es (postumus) könyv sajtó alá rendezője, pontosította a történteket, adatokkal kiegészítette és korrigálta írásomat.

 

Hálával emlékezem az 1937-től 1973-ig megjelent Fogorvosi Szemle mindenkori fő- és felelős szerkesztőire : Dr. Morelli Gusztáv a tudományok doktora, Dr. Padányi Endre főorvos, Prof. Dr. Varga István egyetemi tanár és Dr. Huszár György a tudományok kandidátusa, továbbá a Fogorvosi Szemle Szerkesztőbizottság elhunyt és ma még élő tagjaira akiknek pontos munkájuk és minden körülményre kiterjedő tudományos híranyaguk nélkül nem tudtam volna megismerni Édesapám munkásságát, mert hagyatékában nagyon kevés dokumentumhoz jutottam.

Közleményeinek bibliográfiai összeállításában (szándékomban van megjelentetni ha lehetőséget kapok rá) forrásként felhasználtam: Dr. Vályi Edit: „A Magyar Stomatológiai Bibliográfia (1945–1960)” című az OOK és Dok. Központ által kiadott 1962-es gyűjteményét, továbbá Lukács T.-né és Dr. Radóczy I.-né: „A Központi Stomatológiai Intézet tagjainak az Intézet 20 éves fennállása alatti (1951–1971) megjelent kiadványai” nevű munkáját.